מכרז להפקת פעילות קיץ 2017


הספארי - המרכז הזואולוגי תל אביב רמת גן בע"מ
מכרז להפקת פעילות קיץ בספארי

1. המרכז הזואולוגי תל אביב רמת גן בע"מ (להלן - "הספארי") פונה בזאת בבקשה לקבלת הצעות למתן שירותי הפקת פעילות קיץ בספארי (להלן – "פעילות הקיץ", או "הפעילות") בהתאם למפורט בחוברת המכרז, בהסכם המצורף לה, על כל נספחיהם, וכן בהתאם למידע שיימסר בסיור המציעים.


2. פעילות הקיץ המבוקשת מיועדת להשתלב בביקור הרגיל של הקהל הרחב בספארי ועליה לכלול פעילויות ייחודיות, תרבותיות וחינוכיות, המדגישות את ייחודיות המקום כגן חיות ומקום פתוח לבעלי חיים, באופן המתאים לאופי המקום ואוכלוסיית המבקרים.


3. תקופת ההתקשרות הינה למשך מתן שירותי פעילות הקיץ, בחודש אוגוסט 2017, בין התאריכים 2.8.2017 – 31.8.2017, כמפורט בתנאי המכרז וההסכם, לרבות תקופת ההתארגנות המקדימה לפתיחת פעילות הקיץ. לספארי בלבד נתונות אופציות להאריך את תקופת ההתקשרות, כמפורט בחוברת המכרז וההסכם.


4. תנאי הסף המקדמיים להגשת ולבחינת הצעת המציעים במכרז, הינם במצטבר, כדלקמן:


4.1. המציע סיפק שירותי הפקת אירועים במהלך ארבע השנים האחרונות עובר למועד פרסום המכרז, עבור ארבעה גופים לפחות, כאשר אירוע אחד לפחות הינו בהיקף כספי של לפחות 700,000 ₪.


4.2. המציע הינו בעל ניסיון כמנהל וכמפיק אירועים, במהלך ארבע השנים האחרונות עובר למועד פרסום המכרז, אשר במהלכם, ניהל והפיק שלושה אירועים לפחות, עבור קהל יעד של לפחות 1,000 איש, שנכחו בו זמנית בכל אירוע. 

5. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בקופות הספארי החל מיום 9.3.2017 תמורת 500 ש"ח, בצירוף מע"מ, שישולמו באמצעות המחאה שזמן פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז, לפקודת הספארי, שלא יוחזרו בכל מקרה.


6. סיור מציעים ייערך ביום 23.3.2017 בשעה 11:00. היציאה לסיור ממשרדי הספארי. ההשתתפות בסיור המציעים הינה חובה, ומהווה תנאי מקדמי להגשת הצעה במכרז. כל המידע שיימסר במסגרת סיור המציעים ייחשב לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.


7. לאחר סיור המציעים, ניתן יהיה לפנות לספארי בשאלות והבהרות, אך ורק בכתב, עד ולא יאוחר מיום 30.3.2017 בשעה 12:00, בפקס מס' 03-6305334 או בדוא"ל:
sharon@safari.co.il. תשובות לשאלות שתגענה כאמור, תישלחנה בכתב לכל רוכשי מסמכי המכרז בצירוף השאלות שנשאלו, ותשמשנה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

8. על המשתתף להגיש את הצעתו, במסירה אישית, במעטפה אטומה וסגורה, לתיבת מכרזים שנמצאת במשרדי הספארי, לא יאוחר מיום 20.4.2017 בשעה 12:00. על גבי טופס ההצעה המצורף לתנאי המכרז, בצירוף כל המסמכים הנדרשים לפי תנאי המכרז.


9. ההצעות תובאנה בפני ועדת המכרזים של הספארי, אשר תקבע את הצעה הזוכה במכרז.
10. הספארי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר ו/או בעלת הניקוד הגבוה ביותר ו/או הצעה כלשהי. 

לעיון בתנאי המכרז לחצו כאן

לעיון בהסכם להפקת פעילות הקיץ לחצו כאן

 


יהודה בר, מנכ"ל            
המרכז הזואולוגי ת"א ר"ג בע"מ

 

היום 23.8.17 וביום רביעי 30.8.17
לא יתקיימו סיבובי רכבת לקהל הרחב
ספארי סוף החופש
סיור מודרך במהדורה קיצית ומוגבלת... לפרטים נוספים והזמנות לחצו כאן
ספארי cool - פעילות קיץ מקורית ומרעננת לכל המשפחה

לפרטים נוספים לחצו כאן

ב- 1.9.17 וב- 10.9.17
קופות הספארי ייסגרו בשעה 15:00
סיור ספארי חצות

 לנועזים בלבד... בחמישי הקרוב! לפרטים נוספים והזמנות לחצו כאן

ביטול עמדת הכרטוס בכניסה לספארי של חבר/ מגה לאן
העמדה בוטלה ואיננה קיימת. על מנת לשלוף כרטיסי ספארי מעמדת הכרטוס, יש לבדוק מיקומן של עמדות כרטוס חלופיות לפני ההגעה לספארי.
מתחדשים !
חצר השימפנזים, חצר שועלי הפנק ובית ציפורי הביצה - בשיפוצים - לפרטים נוספים לחצו כאן
simply-smart | בניי� אתרי� | קידו� אתרי�
כל הזכויו� שמורות לספארי �
pornolar rokettube mobil porno porn sniper