ארגון גני החיות הישראלי

ארגון גני החיות הישראלי

חזון הארגון
אנו, חברי הארגון, רואים עצמנו מחויבים לפעול למען שמירת החי וסביבתו, תוך שאיפה להשגת איזון בין האדם ובין הטבע.
אנו מתחייבים לפעול להשגת מטרה זו על ידי העלאת מודעות הציבור לייעודו של גן החיות כגורם מחנך, משמר, חוקר, מסביר ומעצב דעת קהל בנושאים אלה.
אנו מתחייבים לדאוג לרווחת בעלי החיים המוחזקים בשבי. נעודד את חברי הארגון למצוינות ולמקצועיות בתחום, תוך קביעת כללים מחייבים וקוד אתי לכל הגופים המקבילים בארץ.
נשאף להפוך את גני החיות השותפים בארגון למרכזי ידע שיאפשרו קידום מחקר זואולוגי, וטרינרי וחינוכי, בדגש על הפאונה הארץ ישראלית. נקבע פעולות "דגל", כדוגמה לפעילות מערכתית כוללת, התורמת לשימור בעלי חיים והקניית ערכי טבע בארץ.
ניזום ונקדם חקיקה שתגדיר את מהותם, את ייעודם ואת מעמדם של גני חיות ואת מחויבותם לאמות המידה שייקבעו.
נפעל ליצירת פורומים מסודרים לקידום שמירת הטבע בארץ, שיסייעו לתרומת הגופים בישראל לשמירת הטבע בעולם.
אנו שואפים לכך שהביקור בגני החיות בארגון יתאפשר לכל מגזרי הציבור, ויהיה חוויה בונה ומהנה של שותפות בעשייה וקירוב לבבות למען בעלי החיים בפרט, ולמען נושאי איכות הסביבה בכלל.
אנו רואים את נושא השירות לקהל כערך עיקרי. נקפיד על רמה גבוהה בכל נושאי השירות לציבור הרחב, כחלק מתפיסה חינוכית ותרבותית.
נדאג להקנות לעובדינו רמה מקצועית הולמת ונעמיד לרשותם את הכלים להשגת מטרותינו. נפעל לחיזוק ההזדהות והמודעות של העובדים תוך טיפוח היוזמה האישית והיצירתיות.
נפעל בשיתוף עם גורמים מחקריים, מוסדיים ועם הרשויות המבצעות למען השגת מטרות הארגון.
נדאג לפתח קשרים עם גורמים מקבילים בארץ ומחוצה לה ונדגיש את הפעילות המשותפת של רשת גני החיות למען שמירת הטבע. נפתח קשרים עם שכנינו תוך דגש על פעולות שימור באזור.
 
מטרות הארגון
העלאת המודעות בקרב הציבור הרחב לנושאים: שימור בעלי חיים, הגנה על בעלי חיים ואיכות הסביבה.
קביעת סטנדרטים וקיום חקיקה ואכיפה בתחום אחזקת בעלי חיים בשבי.
פיתוח המקצועיות בנושא גני חיות.
פיתוח מאגרי מידע.
ייצוג החברים מול גופים לאומיים ובינלאומיים.
קביעת עקרונות ודרכי ביצוע בנושאי שימור.
שיתוף בתוכניות שימור מקומיות, אזוריות ובינלאומיות, בדגש על תוכניות ריבוי וניהול אוסף זואולוגי.
יצירת סדר עדיפויות בניהול אוספים זואולוגיים בארץ ובעולם והשפעה עליו.
הטמעת המודעות לכך שגן החיות הוא חלק ממכלול גופים הפועלים למען שמירת טבע.
קביעת סטנדרטים לשירות הקהל.
ניצול יתרון גודל הארגון על ידי יצירת שותפות.
ביצוע בקרה ופיקוח.
שותפות בקביעת מדיניות שימור בעלי חיים בארץ.
הקוד האתי
קיומם של גני חיות תלוי בהכרה שתפקידנו מבוסס על כיבוד בעלי החיים שבטיפולנו, ובני האדם שאנו משרתים. ארגון גני החיות הישראליים ישאף לבסס קוד אתי בעל אפקט ביצועי לגבי כל החברים במקצוע זה, שיהיה נר לרגלי כל העוסקים במקצוע. כל החברים בארגון יתחייבו:
1.
לסייע בשימורם והצלתם של מינים. כל צעד שיינקט ביחס לבעל חיים אינדיבידואלי חייב להינקט על פי האידיאל של הצלת מינים בסכנת הכחדה. כל הפעילות של גן החיות תעשה כך, שנושאי שמירת הטבע והסביבה יודגשו ואיכות חייהם של בעלי החיים תישמר.
2.
לקדם את רעיונות שימור חיות הבר, מגוון המינים ורווחת בעלי החיים בקרב קולגות ובקרב הארגון כולו.
3.
לסייע לקהילה הרחבה של העוסקים בשימור, בכללם ארגוני שימור ומוסדות מחקר, בשמירה על מגוון המינים.
4.
לשתף פעולה עם גורמים ממשלתיים ודומיהם בנושא שיפור הסטנדרטים לרווחת בעלי החיים.
5.
לקיים תוכנית לבניית האוסף הזואולוגי ולקיומו.
6.
לעודד מחקר והפצה של הישגים בשימור, באחזקת בעלי חיים בשביה, בטכנולוגיה וטרינרית, באדריכלות ותכנון תצוגות, בממשק וכדומה.
7.
להפיץ ידע מקצועי לחברים בארגון.
8.
לפתח תוכניות חינוך. כל תצוגת בעל חיים בגן החיות תלו?וה בהסברה מתאימה.
9.
לקדם וליישם את הקווים המנחים של הארגון.
 
בכל זמן על חברי הארגון לפעול בהתאם לחוק הישראלי והבינלאומי, ולשאוף להגיע לסטנדרטים הגבוהים ביותר של פעולה בתחומים הבאים:
רווחת בעלי החיים
על חברי הארגון לפעול על פי הכללים שקבע הארגון לרווחת בעלי החיים ולראות בהם בסיס מינימלי לפעולה. הכשרת צוות העובדים ברמה הגבוהה ביותר האפשרית היא אמצעי חשוב להשגת המטרה.
 
השגת בעלי החיים
יש לשאוף לכך שבעלי החיים באוסף יהיו ילידי שבי. דבר זה יכול להיות מושג על ידי קיום קשר ישיר בין גני החיות. אין הדבר פוסל קבלת בעלי חיים שהוחרמו או שניצלו. הוצאת בעלי חיים מהטבע תתבצע רק כאשר יתקיים הצורך לקיים תוכניות שימור, ריבוי, מחקר או חינוך, וזאת תוך השגת כל האישורים הרלוונטיים מרשות שמירת הטבע והגנים הלאומיים וקיום התקנות הבינלאומיות בנושא.
 
העברת בעלי חיים
חברי הארגון יבטיחו כי מ?תקנים, שמקבלים מהם בעלי חיים יעמדו בסטנדרטים המינימליים של הארגון, הן מבחינת המתקנים והן מבחינת הצוות, על מנת לשמור על אותה רמה גבוהה של אחזקה ורווחה לבעל החיים כפי שנדרש מחברי הארגון.
חברי הארגון ידאגו שעם בעל החיים המועבר יועבר כל המידע הרלוונטי לגבי אופן החזקתו, התנהגותו, מצבו הבריאותי והר?בייתי, וכל מידע אחר שיאפשר את המשך אחזקתו בתנאים נאותים. כל מעבר של בעל חיים יתבצע על פי התקנות הבינלאומיות הספציפיות למין. במידת הצורך ילווה איש צוות מיומן את בעל החיים על מנת להבטיח את קליטתו הטובה באתר החדש.
קטיעת איברים לצרכים קוסמטיים או לצורך שינוי המראה הפיסי של בעל החיים אינה מקובלת. קיצוץ כנפי עופות לצורכי חינוך או ממשק יתבצע רק לאחר שלא נמצאה שיטה אחרת לריסון. סימון בעלי חיים לצורך זיהוי יתבצע תוך צמצום סבלו של בעל החיים למינימום הכרחי ובפיקוח מקצועי.
 
שחרור בעלי חיים לטבע
לא יתבצע שחרור של בעל חיים לטבע בלא בדיקה וטרינרית מקיפה לבדיקת כשירותו לתהליך. יש לבצע מעקב לאחר השחרור. יש לבצע את הנחיות IUCN GUIDELINES FOR RE-INTRODUCTION.
 
מוות של בעלי חיים
בכל מקרה מוות של בעל חיים תתבצע בדיקה שלאחר המוות, כדי לנסות לאתר את גורם המוות. יש לשמור את ממצאי הבדיקה.
pornolar rokettube mobil porno porn sniper