מכרז להקמת מתחם שימפנזים

מכרז להקמת מתחם שימפנזים

המרכז הזואולוגי תל אביב - רמת גן בע"מ ("הספארי")
מכרז לביצוע עבודות להקמת מתחם שימפנזים

1.    המרכז הזואולוגי תל אביב רמת גן בע"מ (להלן – "המזמין" או "הספארי")  מזמין בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות להקמת מתחם שימפנזים בספארי (להלן – "העבודות"), בהתאם למפורט בחוברת המכרז ובהתאם למידע שיימסר בסיור המציעים.
2.    תנאי הסף להשתתפות במכרז הינם במצטבר, כדלקמן:
א.    רישום המציע במשך 5 השנים האחרונות עובר למועד פרסום המכרז, ברשימת הקבלנים המאושרים לביצוע עבודות, בסיווג 200 ג'-2 לפי רשימת הקבלנים המאושרים. 
ב.    ניסיון מוכח של המציע בביצוע 2 עבודות דומות לעבודות נשוא המכרז: עבודות עפר, עבודות בטון יצוק באתר, עבודות חשמל, עבודות מסגרות חרש, עבודות פירוק והריסה, קווי מים וביוב, פיתוח נופי, סלילה כבישים ורחבות בשילוב זכוכית ופלדה, לרבות פלב"מ, בהיקף כספי של לפחות שלושה מיליון שקלים ₪, לכל עבודה, וזאת כאמור במהלך 5 השנים האחרונות עובר למועד פרסום המכרז.
3.    את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בקופות הספארי החל מיום 23.10.17 תמורת 800 ש"ח, בצירוף מע"מ, שישולמו באמצעות המחאה שזמן פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז, לפקודת הספארי, שלא יוחזרו בכל מקרה. ניתן יהיה לעיין בעותק ממסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום.
4.    סיור מציעים ייערך ביום 31.10.17 בשעה 11:00. היציאה לסיור ממשרדי הספארי. ההשתתפות בסיור המציעים הינה חובה, ומהווה תנאי מקדמי להגשת הצעה במכרז. כל המידע שיימסר במסגרת סיור המציעים ייחשב לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
5.    על המשתתף להגיש את הצעתו, במסירה אישית, במעטפה אטומה וסגורה, לתיבת מכרזים שנמצאת במשרדי הספארי, לא יאוחר מיום 12.11.2017 בשעה 12:00, על גבי טופס ההצעה המצורף לתנאי המכרז, בצירוף כל המסמכים הנדרשים בהתאם לתנאי המכרז.
6.    הספארי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הטובה ביותר, או הצעה כלשהי. 

        
לימור זדרוייבסקי, מ"מ מנכ"ל

הודעת הבהרה

בהמשך להודעת הפרסום בדבר המכרז שבנדון, מתכבד הספארי למסור הודעת הבהרה, כדלקמן:

במסגרת תנאי המכרז, נרשם כי אחד מבין תנאי הסף להשתתפות במכרז, הינו רישום המציע במשך 5 השנים האחרונות עובר למועד פרסום המכרז, ברשימת הקבלנים המאושרים לביצוע עבודות, בסיווג 200 ג'-2 לפי רשימת הקבלנים המאושרים. מובהר בזאת, כי הסיווג הקבלני הנדרש לפי תנאי הסף האמור, הינו ג'-2, ענף ראשי בנייה (100) ו/או ענף ראשי כבישים, תשתית ופיתוח (200).

 

 

המרכז הזואולוגי ת"א ר"ג בע"מ


-    לפרטים נוספים – ניתן ליצור קשר– sharon@safari.co.il
 

ספארי על הבוקר - בשבת! לפרטים נוספים על הסיור לחצו כאן, להזמנות התקשרו ל- 03-6320222 שלוחה 3 מה קורה בספארי כשגשום? לחצו כאן לפרטים מכרז להפעלת מסעדה ועמדות מכירה בספארי – לפרטים לחצו כאן מתחדשים! חצר השימפנזים, חצר שועלי הפנק ובית ציפורי הביצה - בשיפוצים - לפרטים נוספים לחצו כאן ביטול עמדת הכרטוס בכניסה לספארי של חבר/ מגה לאן העמדה בוטלה ואיננה קיימת. על מנת לשלוף כרטיסי ספארי מעמדת הכרטוס, יש לבדוק מיקומן של עמדות כרטוס חלופיות לפני ההגעה לספארי.
pornolar rokettube mobil porno porn sniper