מכרז למתן שירותי שמירה, אבטחה, סדרנות חנייה וחובשים

מכרז למתן שירותי שמירה, אבטחה, סדרנות חנייה וחובשים


הספארי - המרכז הזואולוגי תל אביב רמת גן בע"מ
מכרז למתן שירותי אבטחה, שמירה, סדרנות חנייה וחובשים

1. המרכז הזואולוגי תל אביב רמת גן בע"מ (להלן - "הספארי") מזמין בזאת הצעות מחיר למתן שירותי אבטחה, שמירה, סדרנות חנייה וחובשים (להלן – "השירותים"), בהתאם למפורט בחוברת המכרז, על כל נספחיה, ובהתאם למידע שיימסר במפגש המציעים.


2. ההתקשרות עם המציע הזוכה תיעשה לתקופה בת 12 חודשים, כאשר למזמין נתונות 5 אופציות להאריך את ההתקשרות בתקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת, ובסה"כ תקופה כוללת בת 6 שנים, הכל כאמור בהסכם. 


3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הנהלת הספארי, החל מיום 7/6/2017, תמורת 500 ¤, בצירוף מע"מ, שישולמו במזומן או באמצעות המחאה לפקודת הספארי שזמן פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז, אשר לא יוחזרו בכל מקרה.


4. מפגש מציעים ייערך ביום 15/6/2017 בשעה 10:00 במשרדי הנהלת הספארי.
ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה. 


5. לאחר מפגש המציעים, ניתן יהיה לפנות בשאלות הבהרה, אך ורק בכתב, בפקס מס' 03-6305334, או באמצעות מייל sharon@safari.co.il עד ולא יאוחר מיום 20/6/2017 בשעה 12:00. תשובות תישלחנה בכתב לכל רוכשי מסמכי המכרז בצירוף השאלות שנשאלו, ותשמשנה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 


6. מציע שרכש את מסמכי המכרז, יהיה רשאי להגיש הצעתו, במסירה אישית במעטפה אטומה וסגורה במשרדי הנהלת הספארי, על גבי טופס ההצעה המצורף, ובצירוף כל המסמכים אשר נדרשים על פי תנאי המכרז, והכל עד ולא יאוחר מיום 29/6/2017 בשעה 12:00.


7. ישיבת פתיחת המעטפות תתקיים ביום 29/6/2017 בשעה 12:30 במשרדי הנהלת הספארי. מציע אשר הגיש הצעתו, יורשה להיות  נוכח בישיבת פתיחת המעטפות.


8. הספארי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הטובה ביותר, או הצעה כלשהי.

לעיון בתנאי המכרז לחצו כאן

 


        לימור זדרוייבסקי, מ"מ מנכ"ל         
המרכז הזואולוגי ת"א ר"ג בע"מ       

 

ספארי על הבוקר - בשבת! לפרטים נוספים על הסיור לחצו כאן, להזמנות התקשרו ל- 03-6320222 שלוחה 3 מה קורה בספארי כשגשום? לחצו כאן לפרטים מכרז להפעלת מסעדה ועמדות מכירה בספארי – לפרטים לחצו כאן מתחדשים! חצר השימפנזים, חצר שועלי הפנק ובית ציפורי הביצה - בשיפוצים - לפרטים נוספים לחצו כאן ביטול עמדת הכרטוס בכניסה לספארי של חבר/ מגה לאן העמדה בוטלה ואיננה קיימת. על מנת לשלוף כרטיסי ספארי מעמדת הכרטוס, יש לבדוק מיקומן של עמדות כרטוס חלופיות לפני ההגעה לספארי.
pornolar rokettube mobil porno porn sniper