דפדפן זה אינו נתמך, נא לגלוש באקספלורר 11 ומעלה, או בדפדפן כרום.

אודות הספארי

מכרז להפקת פעילות בימי שיא בספארי

1. המרכז הזואולוגי רמת גן ע"ש ישראל פלד בע"מ (להלן - "הספארי") מבקש לקבל הצעות למתן שירותי הפקת פעילות בימי שיא בספארי (להלן: "הפעילות" ו-"השירותים"), בהתאם למפורט בחוברת המכרז, על נספחיה, ולמידע שיימסר למציעים במסגרת מפגש המציעים.
2. השירותים המבוקשים במכרז, נועדו לשלב בביקור הרגיל של הקהל הרחב, פעילויות ייחודיות, תרבותיות וחינוכיות, המדגישות את ייחודיות המקום כגן חיות ומקום פתוח לבעלי חיים, ואמורות לשאת תכנים ברמה ובאיכות אשר יתאימו לאופי המקום ולאוכלוסיית המבקרים. במסגרת המכרז, מתבקשות הצעות לפעילות בימי שיא, בשני מסלולים חלופיים: מופע, או פעילות חווייתית אחרת.
3. תנאי הסף המקדמיים להגשת ולבחינת הצעת המציעים במכרז, הינם במצטבר, כדלקמן:
3.1. המציע סיפק שירותי הפקת אירועים במהלך 4 השנים האחרונות עובר למועד פרסום המכרז, עבור ארבעה גופים לפחות, כאשר אירוע אחד לפחות הינו בהיקף כספי של לפחות 700,000 ₪.
3.2. המציע הינו בעל ניסיון כמנהל וכמפיק אירועים, במהלך 4 השנים האחרונות עובר למועד פרסום המכרז, אשר במהלכם, ניהל והפיק שלושה אירועים לפחות, עבור קהל יעד של לפחות 1,000 איש, שנכחו בו זמנית בכל אירוע.
4. עותק לעיון של מסמכי המכרז זמין לצפייה באתר הספארי בכתובת: www.safari.co.il תחת הלשונית "מכרזים". עותק נקי של מסמכי המכרז, למתעניינים בהגשת הצעה למכרז, יישלח בדוא"ל למבקשים, ללא תשלום, במענה לפנייה שתישלח לדוא"ל: office@safari.co.il.
5. מפגש מציעים ייערך ביום 12.3.2023 בשעה 12:00. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה, ומהווה תנאי מקדמי להגשת הצעה במכרז. כל המידע שיימסר במסגרת מפגש המציעים ייחשב לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
6. שאלות והבהרות ניתן לשלוח אך ורק בכתב, עד ולא יאוחר מיום 16.3.2023 בשעה 12:00, בדוא"ל: office@safari.co.il. תשובות לשאלות שתגענה כאמור, תישלחנה בכתב לכל רוכשי מסמכי המכרז בצירוף השאלות שנשאלו, ותשמשנה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
7. הצעות יש להגיש, במסירה אישית, במעטפה אטומה וסגורה, לתיבת מכרזים שנמצאת במשרדי הספארי, לא יאוחר מיום 23.3.2023 בשעה 12:00. על גבי טופס ההצעה המצורף לתנאי המכרז, בצירוף כל המסמכים הנדרשים בהתאם לתנאי המכרז.
8. ההצעות תיבדקנה ותנוקדנה על ידי וועדת איכות פנימית, ולפי שיקול דעתה הבלעדי של וועדת האיכות, ההצעה הטובה ביותר, או מספר ההצעות הטובות ביותר, יוזמנו להצגת הפעילות המוצעת בפני חברי וועדת האיכות. המועד להצגת הפעילות, על ידי מי מהמציעים שיוזמנו לכך, נקבע ליום 27.3.2023, החל מהשעה 12:00, ועל המציעים להיערך לקראת הצגת הפעילות במועד זה.
9. ההצעות תובאנה בפני ועדת המכרזים של הספארי, אשר תקבע את הצעה הזוכה במכרז.
10. הספארי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הטובה ביותר ו/או הצעה כלשהי.


מכרז לעיון להפקת פעילות בימי שיא בספארי: לחץ-כאןאורן בן יוסף, מנכ"ל

המרכז הזואולוגי ר"ג
ע"ש ישראל פלד בע"מ