דפדפן זה אינו נתמך, נא לגלוש באקספלורר 11 ומעלה, או בדפדפן כרום.

אודות הספארי

קול קורא לקבלת הצעות מחיר לתכנון, הפעלה ומתן שירותים למערכת תאורת לילה

1. המרכז הזואולוגי ר"ג ע"ש ישראל פלד בע"מ (להלן: "הספארי") מעוניין לקבל הצעות מחיר לתכנון, הפעלה ומתן שירותי אחזקה שנתית למערכת תאורת הלילה הקיימת בספארי (להלן: "מערכת התאורה", או בקיצור "המערכת").
2. נותן השירות שייבחר יהיה אחראי לבדיקה מקיפה של המערכת, על כל רכיביה ומכלוליה, ובהתאם לכך לספק לספארי מידע ונתונים מלאים אודות ציוד ו/או רכיבים תקולים, או חסרים, הנדרשים לרכישה, כאשר הספארי מצידו יהיה אחראי להשלמת רכש הציוד הנדרש.
3. על נותן השירות שייבחר להיערך להפעלת ראשונית של המערכת ב-1.4.2024, ובכלל זאת לקחת בחשבון תקופת היערכות מתאימה, לצורך בדיקת המערכת והשלמת רכש ציוד, כפי האמור לעיל.
4. לוח זמנים מפורט לביצוע העבודות והשירותים ייקבע על ידי הספארי אל מול נותן השירות שייבחר.
5. על נותן השירות שייבחר להתחשב בתשתיות הקיימות בשטח ולהתחבר אליהן.
6. תיאור תמציתי של מערכת התאורה, עבודות התכנון וההתקנה, שירותי התחזוקה וכן עבודות הפירוק הנדרשות של המערכת בסיום העונה, מפורטים בנספח א' למסמך זה.
7. על המגיש מענה לקול קורא זה, לעמוד בכל התנאים המצטברים, שלהלן:
7.1. המציע הינו בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בתחום התאורה. על המציע לצרף להצעתו קו"ח, או פרופיל חברה (ככל שהינו חברה), וכן 3 המלצות לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות, להוכחת תנאי זה. כמו כן, יצוינו פרטי איש קשר, טלפון וכתובת דוא"ל ליצירת קשר.
7.2. במידה והמציע הינו חברה - תעודת התאגדות ופירוט המורשים להתחייב בשמו.
7.3. בנוסף על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – התשל"ו - 1976 וכן אישורים מפקיד שומה, מרו"ח, או מיועץ מס, המעיד כי המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז - 1976, או שהוא פטור מלנהלם.
7.4. הצעת מחיר - הצעת המחיר של המציע תתייחס בנפרד לשלושת הרכיבים הנדרשים, עבור תפעול המערכת, כדלקמן:
(א) הצעת מחיר לשירותי התקנה;
(ב) הצעת מחיר לשירותי תחזוקה;
(ג) הצעת מחיר לפירוק המערכת בסיום העונה.

8. בשאלות הבהרה ניתן להפנות בכתב למר אייל גואטה בכתובת דוא"ל: eyal@safari.co.il, וזאת עד ליום 29.1.2024 בשעה 12:00. הספארי רשאי לשלוח ולפרסם הבהרות לכלל המשתתפים גם בעניינים שלא הופנתה לגביהם שאלה הבהרה ספציפית, בכל מועד שהוא, טרם הגשת ההצעות.
9. מועד אחרון להגשת הצעות לקול קורא זה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, כפי האמור לעיל, יש להגיש עד ליום 1.2.2024 בשעה: 12:00. למר אייל גואטה, בכתובת דוא"ל: eyal@safari.co.il. כותרת הדוא"ל תכלול את שם הקול הקורא ושם המציע. תוכן הדוא"ל יכלול קובץ PDF אחד, ברור וקריא, הכולל את כל מסמכי ההצעה, לרבות נספחים. באחריות כל מציע לוודא אישור קבלת הדוא"ל באמצעות דוא"ל חוזר, או טלפונית בטלפון מס' 03-6305342.
10. להסרת ספק, יובהר כי קול קורא זה אינו מהווה מכרז ו/או מעין מכרז, ודיני המכרזים לא יחולו על קול קורא זה, ועל תהליך בחירת נותן השירות. אין בפניה זו כדי ליצור מחויבות כלשהי של הספארי כלפי מי מהניגשים לקול קורא זה.
11. הספארי שומר על זכותו לדחות ו/או להאריך את המועדים הנקובים בקול קורא זה ו/או לשנות את תנאיו, בהתאם לשיקול דעתו. הספארי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר, או הצעה כלשהי, וההצעה הזוכה תתקבל על פי שיקול דעתו הבלעדי של הספארי, לרבות בהתחשב באינטרס הציבורי, בשיקולי תקציב ובשיקולים מקצועיים אחרים, כפי שימצא לנכון.
12. הספארי רשאי שלא לבחור בהצעה כלשהי. לא בחר הספארי באף אחת מבין ההצעות שהוצעו לו, יהיה הספארי רשאי לבטל את הקול הקורא ולפרסמו מחדש, הן באותה מתכונת והן בשינויים שיראה לנכון, או לא לפרסמו כלל, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי.
13. כל ההוצאות הכרוכות בהגשת הבקשה ו/או בהשתתפות המציע יחולו על המציע בלבד.

המרכז הזואולוגי ר"ג
ע"ש ישראל פלד בע"מ

מכרז לעיון עבור מערכת תאורת לילה בספארי: לחץ-כאן

לקבל העתק מונגש פנו ל- eyal@safari.co.il

נספח א'
1. תיאור מערכת התאורה:

1.1. מחשב התאורה - מחשב GMA2 ON PC 2 מחשבים (מגבים אחד את השני) – כולל ניהול אג'נדה המפעילה את התאורה בפארק על בסיס יומן כולל ניהול מרחוק.
1.2. מערכת DMX אלחוטי Wirleesslution הכוללת משדר כפול ,כ 2 יח' F2 המשמשות כ REPITER וכ 100 נקודות קליטה שונות המפוזרות בפארק.
1.3. היקף כמות הפנסים : כ 27 כדורי אור AIR STAR , כ 26 מרכזיות נשלטות המדליקות תאורת תצוגות המורכבת מכ-140 פנסי קריפטו (שליטת מיתוג ועוצמה בהמרה לאנולג) וכ- 48 פסי לד 24V .
1.4. הפעלה של כ100 פנסים נוספים בשליטת DMX מסוג AURANIUS RGBWA או INOVA BLINDER 100W .
2. תכנון והתקנה של ציוד קיים וחדש:
2.1. הפעלת מחשבים, שדרוג התכנה ועדכון במידה וקיימים כאלו, ליווי רכש ציוד חדש לפי צורך.
2.2. התקנת כלל המערכת האלחוטית: בדיקת הציוד האלחוטי טרם התקנתו, תליה וקיבוע של מקלטים/משדרים בנקודות הקצה.
2.3. חיבור של כלל המרכזיות בגן: כ 26 מרכזיות בסמוך לכל תצוגה, כולל בדיקות והתקנת ציוד נוסף במידה ונדרש.
2.4. התקנה של 27 כדורי אור.
2.5. כיווני תאורה והתאמה לפי דרישת הלקוח: כיוון תאורה לפי תצוגה, עצמה וזווית.
2.6. טיפול בתצוגות: איתור תקלות וטיפול בהתאם .
3. שירות ותחזוקה:
3.1. שירות שנתי הכולל הקצאת טכנאים לתפעול ובדיקה יזומה של המערכת אחת לחודש בתקופת השיא בחודשי הקיץ (יקבע על ידי מנהל הפרויקט);
3.2. טיפול בתקלות דחופות על פי קריאה, תמיכה טלפונית והגעה למקום במידת הצורך;
3.3. מחשב תאורה - טיפול בתקלות תכנה, ניהול האג'נדה בהתאם לדרישות הלקוח;
4. פירוק המערכת בסיום העונה:
4.1. פירוק של 27 כדורי אור וכל הציוד הנלווה אליהם, קיפול ואחסנה במחסן.
4.2. פירוק ציוד אלחוטי (פרט לציוד שמאוחסן בתוך מבנה).