בעלי חיים ושימור

לֶמוּר קָטַה

Ring-tailed Lemur

Lemur catta