דפדפן זה אינו נתמך, נא לגלוש באקספלורר 11 ומעלה, או בדפדפן כרום.

אודות הספארי

המרכז הזואולוגי רמת-גן בע"מ
מכרז לביצוע עבודות לבניית שביל חומה וסככות בע"ח


1. הספארי - המרכז הזואולוגי רמת-גן, ע"ש ישראל פלד בע"מ (להלן: "המזמין", או "הספארי") מזמין בזאת הצעות לביצוע עבודות בנייה לבניית שביל חומה וסככות בע"ח (להלן – "הפרוייקט" ו-"העבודות"), על פי המפורט במסמכי המכרז ובהתאם למידע שיימסר בסיור המציעים.
2. תקופת הביצוע המוערכת להשלמת כל העבודות הינה 10 חודשים מיום מתן צו להתחלת העבודה.
3. על ההצעות לכלול את אחוז ההנחה הכולל המוצע, ביחס למחיר הנקוב בכתב הכמויות. יובהר כי ההצעה הכספית של המציע, כוללת את כל מרכיבי העבודות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, את עלות החומרים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות.
4. תשומת לב המציעים לכך, שהמזמין יהיה רשאי (אך לא חייב), לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לבצע את ההתקשרות עם המציע הזוכה, במתכונת של חוזה פאושלי, במקום חוזה למדידה, ועל המציעים לקחת זאת בחשבון במסגרת הגשת הצעותיהם למכרז.
5. תנאי סף להשתתפות במכרז, הינם במצטבר, כדלקמן:
5.1. רישום המציע במשך 5 השנים האחרונות עובר למועד פרסום המכרז, ברשימת הקבלנים המאושרים לביצוע עבודות, בסיווג ג'3, בענף 100, לפי רשימת הקבלנים המאושרים.
5.2. ניסיון בביצוע של לפחות 5 פרויקטים, בהיקף של 10 מיליון ₪ לפחות, כל אחד, במהלך 5 השנים האחרונות, עובר למועד פרסום המכרז.
6. אמות המידה להשוואה בין ההצעות הן, כדלקמן:
6.1. גובה התשלום (80%);
6.2. בחינת המלצות וניסיון רלוונטי בפרויקטים קודמים (20%);
7. עותק לעיון של מסמכי המכרז יהיה זמין לצפייה באתר הספארי בכתובת:www.safari.co.il תחת הלשונית "מכרזים". עותק נקי של מסמכי המכרז, למתעניינים בהגשת הצעה למכרז, יישלח בדוא"ל למבקשים, ללא תשלום, במענה לפנייה שתישלח למר עידו איתן בדוא"ל: office@safari.co.il.
8. למען הסדר הטוב ולהסרת ספק, יובהר כי השלמה של חומרים חסרים, ו/או משלוח של חומרים נוספים, הנוגעים לעבודות נשוא המכרז, יישלחו למציעים הפוטנציאלים, אשר ביקשו וקיבלו לידיהם עותק מחוברת המכרז, עובר למועד סיום המציעים.
9. סיור מציעים ייערך ביום 10.7.2022 בשעה 11:00 היציאה לסיור ממשרדי הספארי. ההשתתפות בסיור המציעים הינה חובה, ומהווה תנאי מקדמי להגשת הצעה במכרז. כל המידע שיימסר במסגרת סיור המציעים ייחשב לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
10. לאחר סיור המציעים, ניתן יהיה לפנות למר עידו איתן בשאלות והבהרות, אך ורק בכתב, בדוא"ל: office@safari.co.il. תשובות לשאלות שתגענה כאמור, עד ולא יאוחר מיום 17.7.2022 בשעה 12:00, תישלחנה בכתב לכל רוכשי מסמכי המכרז בצירוף השאלות שנשאלו, ותשמשנה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
11. הצעות יש להגיש, במסירה אישית, במעטפה אטומה וסגורה, לתיבת מכרזים שנמצאת במשרדי הספארי, לא יאוחר מיום 1.8.2022 בשעה 12:00, על גבי טופס ההצעה המצורף לתנאי המכרז, ובצירוף כל המסמכים הנדרשים לפי תנאי המכרז.
12. ישיבת פתיחת המעטפות תתקיים (באמצעות ה-ZOOM) ביום 1.8.2022 בשעה 12:30. מציע אשר הגיש הצעתו, יקבל קישור ל- ZOOMויוכל לקחת חלק במעמד פתיחת המעטפות.
13. המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו, ובכל עת, להקדים, או לדחות, את המועד האחרון להגשת הצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים. הודעה בדבר דחייה של אחד, או יותר, מן המועדים, כאמור, ככל שתהיה כזו, תישלח למציעים שרכשו את המכרז וכן תפורסם באתר האינטרנט של הספארי, בכתובת:www.safari.co.il.
14. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הטובה ביותר, או הצעה כלשהי.

אורן בן יוסף, מנכ"ל
המרכז הזואולוגי ר"ג בע"מ


מכרז לעיון – לחצו כאן

לקבל העתק מונגש פנו ל- office@safari.co.il