אודות הספארי

הרשמו לקבלת עדכונים מהספארי:

תודה שנרשמת!

מכרזים בספארי

הספארי - המרכז הזואולוגי רמת-גן בע"מ, ע"ש ישראל פלד

קול קורא לקבלת רעיונות והצעות
למתן שירותי אטרקציות למבקרי הספארי
1. המרכז הזואולוגי רמת-גן בע"מ, ע"ש ישראל פלד (להלן: "המזמין" או "הספארי") מעוניין בקבלת רעיונות והצעות למתן שירותי אטרקציות למבקרי הספארי, בנקודת/נקודות מיקום מוגדרות וייעודיות לכך בשטח גן החיות (להלן: "המתחם"), מגופים בעלי ידע, ניסיון ויכולת מימוש, המסוגלים ומעוניינים לתכנן, להקים ולהפעיל במתחם, מיזם כלכלי שיספק ויפעיל אטרקציות אטרקטיביות לקהל הרחב והמגוון המבקר בפארק, בדגש על משפחות עם ילדים בגילאים שבין 2- 10, על פי תנאי הנוסח המלא של ההזמנה שבכותרת.
2. ההכנסות מתפעול המתחם תהיינה שייכות למציע.
3. במסגרת הצעתו על המציע יהיה להציע את עלות דמי השימוש השנתיים שישלם לספארי בגין הזכות להפעלת האטרקציות בספארי וכן את עלות כרטיס הכניסה שייגבה מהמבקרים בגין השימוש באטרקציות, הכל על פי המפורט בתנאי ההזמנה.
4. בנוסף, על המציע יהא לשאת בעלות (חד-פעמית) בגין שיפוץ והתאמת המתחם לפעילות המוצעת על ידו.
5. יובהר כי אין בהזמנה הגדרה לסוג המיזם הכלכלי המבוקש. עם זאת, נדרש כי אטרקציה אחת עד שתיים תהיינה בתשלום, ובהתאמה לכך, לפחות עוד אטרקציה אחת עד שתיים, תעמודנה לרשות המבקרים ללא תשלום וללא צורך במפעיל.
6. ניתן לקבל את הנוסח המלא של ההזמנה שבכותרת, ללא תשלום, באמצעות פנייה לגב' שרון קאופמן בדוא"ל: sharon@safari.co.il.
7. סיור מקדים ייערך ביום 15.5.18 בשעה 11:00. היציאה לסיור ממשרדי הספארי. ההשתתפות בסיור המציעים הינה חובה, ומהווה תנאי מקדמי להגשת הצעה. כל המידע שיימסר במסגרת סיור המציעים ייחשב לחלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה.
8. לאחר הסיור, ניתן יהיה לפנות לספארי בשאלות והבהרות, אך ורק בכתב, עד ולא יאוחר מיום 22.5.18 בשעה 12:00, בדוא"ל: sharon@safari.co.il. תשובות לשאלות שתגענה כאמור, תישלחנה בכתב לכל המשתתפים בצירוף השאלות שנשאלו.
9. על המשתתף להגיש את הצעתו, במסירה אישית, במעטפה אטומה וסגורה, במשרדי הספארי, לא יאוחר מיום 27.5.18 בשעה 12:00.
10. אין באמור במודעה זו כדי לחייב את המזמין אלא כמפורט בנוסח המלא של ההזמנה.


בכבוד רב,

לימור זדרוייבסקי, מ"מ המנכ"ל
המרכז הזואולוגי רמת-גן בע"מ, ע"ש ישראל פלד

לנוסח ההזמנה המלא לחצו כאן