אודות הספארי

הרשמו לקבלת עדכונים מהספארי:

תודה שנרשמת!

מכרזים בספארי

הספארי - המרכז הזואולוגי תל-אביב – רמת גן בע"מ

וגן החיות התנ"כי בירושלים (להלן יחד - "המזמינים")

מכרז לאספקת חציר לשנת 2018

1. "המזמינים" מזמינים בזה הצעות מחיר להובלת ואספקת חציר מסוג אספסת סוג א', דגן סוג א', שיבולת סוג א', בקיה סוג א' וקש סוג א' עבור הספארי ברמת-גן ועבור גן החיות התנ"כי בירושלים, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז ובהסכמים המצורפים להם.

2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בקופות הספארי, החל מיום 15.3.2018, בימים א'-ה', בין השעות 09:00 – 15:30, תמורת 400 ש"ח + מע"מ, שישולמו במזומן, או באמצעות המחאה לפקודת הספארי, שזמן פירעונה הוא יום רכישת מסמכי המכרז. עותק לעיון בלבד, יהיה זמין למעוניינים להשתתף במכרז, ללא תשלום, על פי בקשה ובתיאום מראש באמצעות המייל sharon@safari.co.il.

3. הצעות למכרז כאמור, יש להגיש בכתב, לא יאוחר מיום 28.3.2018 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים במשרדי הנהלת הספארי, על פי הדרישות והתנאים שבמסמכי המכרז. ישיבת פתיחת המעטפות תתקיים באותו היום, בשעה 12:30. מציע אשר הגיש הצעתו, יורשה להיות נוכח בישיבת פתיחת המעטפות.

4. המזמינים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה אחרת.